бедствия аварии наводнение

Какво трябва да знаем предварително? 

Наложително е да знаете от кои реки, язовири и други водоеми, близо до вашето населено място, може да се очаква наводнение, както и най-късите и безопасни маршрути, по които трябва да става изнасянето при опасност от наводнение.

В незащитените заливни зони на реките не се строят жилищни и селскостопански сгради. Не изхвърляйте строителни и битови отпадъци в коритата на реките и сухите дерета, това намалява проводимостта на речните корита. Ако живеете близо до река и сухо дере и забележите, че коритото и пространствата под мостовете не са почистени от отпадъци, строителни материали, дървета и други, ако има постройки в заливните зони, сигнализирайте в кметството, общината или на Гражданска защита.

Не преграждайте речните течения с цел водовземане за поливане или къпане на животни. Това е забранено от Закона за водите.

Как да действаме при реална опасност от наводнение?

При необходимост от евакуация, ще бъдете уведомени от органите на Гражданска защита. Подгответе личен багаж с най-необходимите документи, лични вещи и продукти.

Изключете газта и електричеството и по определените маршрути се изнесете към сборните евакуационни райони и пунктовете за приемане и настаняване.

При невъзможност за напускане на сградата, ако нивото на водата продължава да расте, заемете най-горните етажи или покрива.

Ако се намирате близо до коритото на пълноводна река или дере, необходимо е незабавно да се отдалечите от тях и да се придвижите към най-близкото възвишение.

При поройни дъждове не заставайте под мостове, подлези и други съоръжения, високата вода може да ви отнесе.

При пътуване е препоръчително водачът на МПС да спре и изчака спирането на пороя.

Не правете опити за пресичане на разливи и потоци, освен ако не сте сигурни, че водата не е дълбока. Пресичайте само при спокойна вода.

Бързотечащи разливи и потоци се пресичат само ако имате помощно въже за преминаване и обезопасително въже за тялото.

Ако сте на път и констатирате опасност от наводнение, обадете се на административните власти в общината на най-близкото населено място или дежурните органи на Гражданска защита.

При невъзможност за евакуиране на животните, отворете вратите на помещенията, където са затворени. Спазвайте указанията и реда, установен от органите на МВР и на Гражданска защита.


бедствия аварии наводнение

Информацията, предоставена на тази уебстраница, има само образователен характер и не може да замени професионален съвет, консултация или лечение. Авторите на материалите не носят отговорност за каквито и да било действия, предприети въз основа на информацията, предоставена на този уебсайт. Всяка кризисна ситуация и бедствие са уникални, и се препоръчва да се консултирате с квалифициран здравен или кризисен специалист за персонализиран съвет и ръководство. Уебсайтът не носи отговорност за евентуални загуби, вреди или пропуски, произтичащи от използването на предоставената информация. Потребителите се приканват да проверяват актуалността на предоставената информация и да се консултират с авторитетни източници при необходимост. Уебсайтът не гарантира точността, пълнотата или актуалността на информацията и не носи отговорност за евентуални пропуски или грешки в съдържанието.